martes, 26 de abril de 2016

7ª FASE: METODOLOXÍA

A metodoloxía que escollemos para este proxecto baséase nos seguintes principios:
 • Partir do nivel de desenrolo dos alumnos.
 • Potenciar as aprendizaxes significativas.
 • Promover o traballo cooperativo.
 • Atender as características e necesidades individuais dos alumnos.
 • Xogo.

Nesta ocasión formamos parellas encargadas de investigar os 6 grandes bloques que queremos saber sobre os camaleóns:

Grupo 1: Leo e Antía J. investigan o comportamento.
Grupo 2: Carolina e Noa investigan as súas características máis peculiares.
Grupo 3: Ingrid e Angelo buscarán que comen.
Grupo 4: Icía e Victor encárganse de buscar onde viven.
Grupo 5: Javier e Nicolas traballan sobre as partes do seu corpo e do esqueleto.
Grupo 6: Antía F. e Aitor investigan como nacen. 


6ª FASE: PROGRAMACIÓN

Segundo os intereses dos nenos/as, o material recompilado e o que queremos aprender, agora tócalle a profe programar os obxectivos, contidos, actividades e criterios de avaliación. Aquí están:

OBXECTIVOS:   
 • Coñecer o hábitat, a alimentación e o comportamento do camaleón.
 • Coñecer a importancia da súa conservación. 
 • Mostrar interesarse polas razón do cambio de cor destes animais. 
 • Coñecer as características da lingua e dos ollos dos camaleóns. 
 • Identificar as partes do corpo e do esqueleto dos camaleóns.
 • Coñecer a razón polo que se lles chama “leóns de terra”. 
 • Adquirir algunhas nocións espazo-temporais. 
 • Fomentar a creatividade, imaxinación e diversión, a través de actividades plásticas sobre camaleóns. 
 • Participar en actividades de expresión oral e escrita relacionadas co tema. 
 • Resolver problemas matemáticos cotiáns e desenvolver conceptos básicos de numeración. 
 • Adquirir habilidades para a búsqueda e tratamento da información na biblioteca, na rede e noutros medios.
 • Aprender e valorar algunhas normas de convivencia. 
 • Aprender e utilizar vocabulario relacionado cos camaleóns e descubrir a utilidade da lectura e escritura como medios de comunicación e expresión. 
 • Valorar o traballo en pequenos grupos cara a consecución dun obxectivo común.
 CONTIDOS:
 • O camaleón e as súas características físicas. 
 • Hábitat, alimentación e hábitos do camaleón. 
 • Comportamento e especies máis comúns.
 • Realización de murais e montaxes audiovisuais a partir da información recompilada. 
 • Discriminación dos elementos que provocan o cambio de cor nos camaleóns. 
 • Disfrute nas actividades grupais e individuais relacionadas co tema. 
 • Participación en actividades e xogos simbólicos, orais e escritos. 
 • Utilización do vocabulario adecuado relacionado cos camaleóns. 
 • Elaboración da decoración do aula utilizando diferentes materiais e técnicas plásticas e creación dun recuncho sobre os camaleóns. 
 • Reprodución e dramatización de cancións, poesías e adiviñas de camaleóns. 
 • Utilización de diferentes formas de expresión (plástica, musical, escrita, dixitais) para a comunicación dos resultados da investigación e a realización de fichas. 
ACTIVIDADES:
 • Localizar as zonas onde viven os camaleóns. 
 • Debuxar camaleóns. 
 • Sinalar as características principais do camaleón: o cambio de cor, a lingua longa e os ollos. 
 • Deseñar un libro coa información recompilada.
 • Facer unha montaxe de vídeo coa información aprendida a partir de todo o aprendido.
 • Disfrazámonos de camaleóns. 
 • Escoitamos contos e cancións de camaleóns. 
 • Decoración do aula utilizando diferentes materiais e técnicas plásticas. 
 • Elaboración dun mural expositor e creación do Recuncho dos camaleóns. 
 • Seleccionar e clasificar o material aportado pola familia. 
 • Realizar fichas relacionadas co proxecto.  
 • Analizar as súas características: como nacen, que comen, onde viven,...
CRITERIOS:
 • Utiliza a expresión oral e escrita para participar en diálogos, crear textos, expresar sentimentos,… 
 • Recoñece e entende as principais características, formas de comportamento, hábitat,… dos camaleóns.
 • Participou na decoración da aula utilizando diferentes materiais e técnicas plásticas e na creación do recuncho dos camaleóns. 
 • Mostra interese polo coñecemento de cancións, contos e adiviñas nos que aparecen camaleóns. 
 • Utiliza as diferentes formas de expresión para a comunicación dos resultados da investigacións a realización de fichas. 
 • Participaron as familias nas actividades propostas para o proxecto.

5º FASE: AMBIENTACIÓN

Pouco a pouco a nosa clase vai collendo cor. Con todo o material que imos traendo da casa e co que facemos no cole, ambientamos a nosa entrada e a clase. Todo isto dará paso á clasificación de material e a remcopilación de información.
Murais aportados polos alumnos/as:


A nosa porta: 


 Mural colectivo con materiais aportados polos nenos/as:domingo, 10 de abril de 2016